СПЕЦІАЛЬНОСТІ

                     Полтавська філія НУХТ здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання(скорочений термін) за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальностей :
  • 133 “Галузеве машинобудування;
  • 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 
  • 181 “Харчові технології”.

                Спеціальність 133 “Галузеве машинобудувавння”

               Освітня програма “Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв”

Характеристика спеціальності:

                   Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.
                 У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін.
                 Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.
                  Інженери спеціалізації «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Полтавській,  Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації »

         Характеристика спеціальності:

               Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій,сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

              Для вирішення цих завдань потрібні фахівці з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних управляючих систем, підготовку яких здійснює Полтавська філія НУХТ.
             Підготовку фахівців здійснюють провідні викладачі кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування НУХТ.
             По закінченню навчання випускники за спеціалізацією «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» отримують класичну інженерну освіту в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Вони мають можливість займати посади, які є високооплачуваними сьогодні. Це і керівники та провідні спеціалісти з автоматизації, робототехніки, головні метрологи, інженери з автоматизації, інженери-розробники систем автоматизації, менеджери проектів, інженери з налагодження систем автоматизації, тестувальники програмного забезпечення, системні адміністратори та ін.

           Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології харчування»

Характеристика спеціальності:

              Ресторанний бізнес завжди асоціюється з приємним відпочинком і є одним із найприбутковіших у світі.
              Спеціальність «Харчові технології» передбачає підготовку фахівців в галузі впровадження інноваційних або вдосконалених технологій і випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональними властивостями. На таких технологіях та нових продуктах ґрунтується можливість реалізації найбільш  пріоритетного на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування для забезпечення ними усього населення, підвищення якості його життя та збереження генофонду нації, а також просування цих продуктів на міжнародні ринки.
             Фахівець з галузі харчових технологій має можливість займатися виробничо-технологічною, організаційно-керівною, проектно-конструкторською, управлінською діяльністю на підприємствах харчової та переробної промисловості з виробництва м’ясо-молочних продуктів, хлібобулочних виробів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, плодоовочевих консервних підприємствах, підприємствах із виробництва натуральних біологічно активних добавок, виробів з риби та морепродуктів, кондитерських виробів та виробництва цукру.
              Наші випускники – це керівники харчових підприємств різної потужності та різних форм власності, керівники виробничих підрозділів, директори фірм, професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, це професіонали з управління проектами та програмами у сфері харчових виробництв, це професіонали з контролю за якістю харчових продуктів.

 Сфера професійної діяльності бакалавра з харчових технологій:

–       організація діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
–       організація виробництва харчових продуктів;
–       забезпечення відповідного рівня якості продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
–       проектування технологічних процесів виробництва продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства та вдосконалення технологічних режимів та операцій.
                  Підготовку творчих, професійних новаторів для індустрії гостинності здійснюють випускові кафедри факультету готельно-ресторанної і туристичного бізнесу НУХТ.

           Шановні вступники!

Запрошуємо вас на навчання до Полтавської філії Національного університету харчових технологій!