СПЕЦІАЛЬНОСТІ

                     Полтавська філія НУХТ здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання(скорочений термін) за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальностей :
 • 133 “Галузеве машинобудування;
 • 174 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” 
 • 181 “Харчові технології”.

                Спеціальність 133 “Галузеве машинобудувавння”

               Освітня програма “Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв”

Характеристика спеціальності:

                   Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.
                 У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін.
                 Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.
                  Інженери спеціалізації «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Полтавській,  Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

Спеціальність 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації »

         Характеристика спеціальності:

       Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.
          Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка:
1. Уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
2. Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
3. Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;
4. Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
5. Навички планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.
           По закінченню навчання випускники за спеціалізацією «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» отримують класичну інженерну освіту в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.
         Фахівці займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування і функціонування автоматизованих систем управління виробництвом на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій.
        Вони мають можливість займати посади, які є високооплачуваними сьогодні. Це і керівники та провідні спеціалісти з автоматизації, робототехніки.
                                     Випускник може працювати:
 1.  Інженером-програмістом АСУТП.
 2.  Техніком-програмістом (промислова автоматизація).
 3.   Аналітиком програмних комплексів і комп’ютерно-інтегрованих систем.
 4.   Спеціалістом з комп’ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer, Qualityengineer, ProductionPlanner і ін.).
 5.   Інженер з організації виробничого процесу.
 6.   Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів.
 7. Інженер з автоматизації виробничих процесів.
 8. Інженер-розробник систем автоматизації
 9. Метролог, головний метролог.
     10. Тестувальник програмного забезпечення.
 1. Системний адміністратор та ін.

           Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології харчування»

Характеристика спеціальності:

              Ресторанний бізнес завжди асоціюється з приємним відпочинком і є одним із найприбутковіших у світі.
              Спеціальність «Харчові технології» передбачає підготовку фахівців в галузі впровадження інноваційних або вдосконалених технологій і випуску на їх основі харчових продуктів з новими споживчими та функціональними властивостями. На таких технологіях та нових продуктах ґрунтується можливість реалізації найбільш  пріоритетного на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії продуктів здорового харчування для забезпечення ними усього населення, підвищення якості його життя та збереження генофонду нації, а також просування цих продуктів на міжнародні ринки.
             Фахівець з галузі харчових технологій має можливість займатися виробничо-технологічною, організаційно-керівною, проектно-конструкторською, управлінською діяльністю на підприємствах харчової та переробної промисловості з виробництва м’ясо-молочних продуктів, хлібобулочних виробів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, плодоовочевих консервних підприємствах, підприємствах із виробництва натуральних біологічно активних добавок, виробів з риби та морепродуктів, кондитерських виробів та виробництва цукру.
              Наші випускники – це керівники харчових підприємств різної потужності та різних форм власності, керівники виробничих підрозділів, директори фірм, професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської діяльності, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, це професіонали з управління проектами та програмами у сфері харчових виробництв, це професіонали з контролю за якістю харчових продуктів.

 Сфера професійної діяльності бакалавра з харчових технологій:

–       організація діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
–       організація виробництва харчових продуктів;
–       забезпечення відповідного рівня якості продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
–       проектування технологічних процесів виробництва продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства та вдосконалення технологічних режимів та операцій.
                  Підготовку творчих, професійних новаторів для індустрії гостинності здійснюють випускові кафедри факультету готельно-ресторанної і туристичного бізнесу НУХТ.

           Шановні вступники!

Запрошуємо вас на навчання до Полтавської філії Національного університету харчових технологій!